Pomoc Społeczna dla Seniorów.

Pomoc społeczna dla seniora.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji, Udzielane świadczenia mają charakter obowiązkowy, jak i dowolny. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza, (art.8 p.1 ustawy o pomocy społecznej):

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 z?;
  •  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 z?;

Przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej np. ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej, lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie lub zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Aby otrzymać pomoc finansową z pomocy społecznej trzeba zwrócić się do Ośrodka Pomocy Rodzinie, lub Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem, w którym należy krótko opisać trudną sytuację. Następnie, w ciągu 14 dni roboczych, w miejscu zamieszkania, zostanie przeprowadzony, przez pracownika socjalnego, wywiad środowiskowy, który będzie podstawą do przyznania bądź odmowy świadczenia. Celem tej czynności, jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, czy zdrowotnej.

Głównym problemem, z którym borykają się osoby starsze są wysokie wydatki związane z zakupem leków i leczeniem. To, właśnie na ten cel przyznawanych jest najwięcej zasiłków osobom starszym.

Kolejną trudnością są koszty związane z utrzymaniem mieszkania. Szczególny problem, w tej kwestii maja samotni seniorzy, w związku z czym nierzadko zwracają się do pomocy społecznej z prośbą o pomoc na opłatę prądu, czy gazu. Seniorzy mieszkający w starych kamienicach ogrzewanych piecami kaflowymi, ( na paliwo stałe, np węgiel), mogą prosić o pomoc na zakup opału.

Często jest tak, ?e po opłaceniu wszystkich rachunków, niewiele zostaje na zakup artykułów spożywczych, co niejednokrotnie powoduje, że seniorzy nie odżywiają się właściwie. Osoby starsze mogą, również ubiegać się o bony obiadowe do wykorzystania w barach mlecznych oraz o pomoc finansową na zakup żywności.

Seniorzy, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności mogą zwrócić się do Sekcji ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie o dofinansowanie między innymi do:

  • Likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, czyli zakup sprzętu, lub wykonanie usług, które umożliwią, albo w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontaktów z otoczeniem i jeśeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
  • Likwidacji barier architektonicznych, czyli zakup sprzętu, lub wykonanie robót, które umożliwią, albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności bądź kontaktów z otoczeniem. Nie jest, to remont – ostateczny zakres prac i zakupów określa protokół sporządzony podczas wizji lokalnej.
  • Pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, czyli zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi, przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Bardzo ważne!!! Dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (PFRON) ,i nie ma nic wspólnego z pobytem w sanatorium, które jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, (NFZ), dlatego w żadnym razie nie może być dofinansowane ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania do turnusu ma charakter zróżnicowany, co oznacza, że nie jest  jednakowa dla wszystkich wnioskodawców. Uzależniona, jest od stopnia niepełnosprawności, (grupy inwalidzkiej) oraz od dochodu.

Ośrodek Pomocy Rodzinie, czy Ośrodek Pomocy Społecznej, jest jednostką organizacyjną realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Celem podejmowanych działań, jest umożliwienie mieszkańcom danego miasta przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, zatem każdy senior ma prawo zwrócić się o pomoc, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *