510 588 709

Zadzwoń do Nas!

Slide One - copy

...najważniejsze jest

Twoje zadowolenie...

Slide One - copy

...zapewniamy opiekę

Twoim najbliższym...

previous arrow
next arrow

Prawo

Jak pisać testament?

Jak pisać testament?

Całe nasze życie ciężko pracujemy, staramy się żyć na dobrym poziomie, kupując pożyteczne rzeczy, takie które mają nam ułatwić codzienne funkcjonowanie, podnieść standard życia, czy zaoszczędzić czas. Coraz, to nowsze samochody, coraz większe mieszkania i inne dobra materialne mają dla nas dużą wartość. Mogą być zdobyte ciężką pracą, lub mieć, również dużą wartość sentymentalną, (na przykład odziedziczone po bliskich, ważnych w naszym życiu osobach). Czy, chcemy, aby wszystko, na co pracowaliśmy całe życie, to na czym nam zależało, i co ma dla nas szczególną wartość wpadło w niepowołane ręce?

Testament to forma wyrażenia własnej woli odnośnie praw spadkobierców do naszego majątku. Jest szczególnie ważny jeśli sądzimy, że część naszych dóbr chcemy przekazać osobie spoza najbliższego grona, osobie, (osobom), która ustawowo mieniałaby prawa do dziedziczenia po nas.

Zasady dziedziczenia ustawowego ujęte są szczegółowo w kodeksie cywilnym. Proporcje dziedziczenia wskazują artykuły 931 – 940. Art. 931. Paragraf pierwszy mówi, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.”

Aby testament był poprawnie napisany należy sformułować go zgodnie z zasadami obowiązującego prawa. Najprostszą formą testamentu jest ten własnoręcznie napisany, lub  potwierdzony notarialnie. Przepisy mówią wyraźnie:

 • Art. 941  „Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament”.
 • Art. 950. „Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego”.
 • Art. 951. § 1. „Spadkodawca może sporządzi? testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta, (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy, lub kierownika urzędu stanu cywilnego.”

Kodeks cywilny jest napisany prosto i zrozumiale, właściwe napisanie testamentu na podstawie przepisów prawa nie jest trudne. Własnoręcznie napisana ostatnia wola, jest najprostszą formą sporządzania spadku. Podstawowe i najważniejsze zasady to:

 • Należy dokument zatytułować słowem „testament”,
 • Testament napisany powinien być w całości własnoręcznie,
 • Forma dokumentu powinna być nienaganna, schludna, w dokumencie nie powinno być błędów,
 • Dokument powinien być zabezpieczony – pozostawiony w takim miejscu, aby na wypadek naszego śmierci spadkodawcy trafił w odpowiednie miejsce, (do spadkobierców czy sądu), by wola zmarłego została wykonana – według artykułu 646 – każda osoba, u której znajduje się testament i która dowie się o śmierci jego autora, zobowiązana jest do dostarczenia testamentu do sądu spadku, czyli sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy”.
 • Treść dokumentu powinna być jednoznaczna, nie budząca podejrzeń,
 • Podpis czytelny, własnoręczny, znajdować się powinien pod treścią sporządzanego dokumentu,
 • Data sporządzenia dokumentu umieszczona powinna być, przy podpisie.

Wybierając formę testamentu notarialnego narażamy się na koszty, jednak mamy pewność, że wszystkie wymogi formalne zostaną zachowane. Notariusz staje się, również świadkiem, który w razie sporu spadkobierców, (zdarzają się sytuacje, w których spadkobiercy podważają ostatnią wolę osoby zmarłej), staje się istotnym świadkiem.

Kodeks cywilny można znaleźć w Internecie , na przykład na rządowych, (najpewniejszych i najbardziej aktualnych), stronach:
Internetowy System Aktów Prawnych. Jeśli nie mamy pewności, czy testament jest sporządzony odpowiednio, możemy znaleźć w okolicy darmowe porady prawne. Często kancelarie adwokackie, lub radców prawnych wyznaczają nieodpłatne dni dla beneficjentów. Do chorego można, również wezwać testatora, (osobę sporządzającą testament).

Odwrócona hipoteka – szansą na zwiększoną emeryturę.

Odwrócona hipoteka – szansą na zwiększoną emeryturę.

Emerytura to czas odpoczynku, czas kiedy możemy korzystać z życia bez obowiązków związanych z pracą, realizować swoje pasje, po prostu spełniać siebie i swoje marzenia. Co zrobić jednak, kiedy nie starcza nam pieniędzy na zaspokajanie podstawowych potrzeb, a co dopiero na przyjemności i umilanie naszego wolnego czasu? Czy, odwrócona hipoteka jest dla nas szansa na wyższy standard życia?

Odwrócona hipoteka, to prawo własności do mieszkania w zamian za dodatkową emeryturę. Takie rozwiązania proponują nam coraz częściej różnego rodzaju fundusze hipoteczne. Za oddanie praw do naszego lokalu winniśmy otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie. Mieszkanie, czy dom przejdzie na własność funduszu i zostanie  spieniężone po śmierci seniora.

Takie rozwiązanie jest często ostatecznością. Osoby starsze będące w dramatycznie słabej sytuacji finansowej często nie zdają sobie sprawy z wartości swojego majątku. Seniorzy są bardziej podatne na manipulacje, łatwiej wprowadzić ich w błąd i oszukać. Fundusz Hipoteczny DOM oferuje za mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych – wyceniane na 400 000 złotych – miesięczna emeryturę w wysokości 677 złotych dla mężczyzn, lub 529 złotych dla kobiet, (średnia życia kobiet jest wyższa, dlatego zakłada się niższą kwotę „dodatkowej emerytury”). W ciągu 20 lat daje to kwotę 127 tysięcy złotych. Jest to jedna trzecia kwoty, na którą wycenione jest mieszkanie.

Na osoby decydujące się na tego typu umowy z funduszami hipotecznymi może czyhać wiele niebezpieczeństw, przykładowo:

– upadek funduszu może spowodować utratę mieszkania,

– nieuczciwe klauzule zawarte w podpisywanych przez właścicieli mieszkań umowach z funduszami, (tzw gwiazdki etc),

– manipulacja poprzez stosowanie chwytów marketingowych.

Dlaczego fundusze, które zawierają tak korzystne, dla siebie umowy z właścicielami mieszkań mogłyby zacząć przynosić straty? Przykładowo:

– niezbędny jest kapitał, z którego wypłacane będą emerytury,

– rosnąca inflacja – przymus indeksowania emerytury o inflację,

– niepewne warunki rynkowe na przestrzeni 20 lat (średnia długość wypłacania środków osobie, która podpisała umowę z funduszem),

– dziedziczone mieszkania tracą wartość, poprzez amortyzację – stara nieruchomość ma niższą wartość – nieprzychylność inwestorów.

Zgodnie z powyższym, niezbędne wydaje się zabezpieczenie osób starszych przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji oraz zabezpieczanie ich bytu, (w momencie upadku funduszu hipotecznego osoba starsza straci nie tylko dodatkowe pieniądze, ale i dom – jako własność tego funduszu). Umowy powinny być oparte na dożywotnim prawie własności, co miałoby oznaczać prawo do zamieszkania w lokalu nawet w przypadku upadłości funduszu. Fundusze tego typu opierając się na łatwowierności emerytów, tworząc długie i skomplikowane umowy, które stworzone są, by przynieść  im, jak największe korzyści. Ze względu na brak prawnych norm dotyczących tego typu umów, ich uczciwość zależna, jest wyłącznie od dobrej woli funduszu. Jeśli, kiedykolwiek zdecydujemy się na podjecie tego typu kroków, powinniśmy dokładnie zapoznać się z treścią umowy, którą podsuwają nam do podpisania. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, powinniśmy zapytać o zdanie notariusza lub radcę prawnego.

Odwrócona hipoteka to szansa na dodatkowe pieniądze dla osób powyżej 65 roku życia. Jest, to gwarancja dożywotniej, dodatkowej emerytury. Z pewnością podjęcie takiego rozwiązania może podnieść standard życia osób starszych. Jest, to zapewne dobre rozwiązanie dla osób bezdzietnych i nieposiadających rodziny. Seniorzy posiadający rodzinę, powinni dobrze zastanowić się nad takim rozwiązaniem, może ono spowodować konflikty z najbliższą rodziną, liczącą na spadek. Jeśli posiadamy duże mieszkanie, może wystarczy sprzedać je i kupić mniejsze, co zmniejszy koszty utrzymania nieruchomości. Uzyskana różnica, (ze sprzedaży większego mieszkania), stworzy też zabezpieczanie finansowe na jaki czas.

Pomoc Społeczna dla Seniorów.

Pomoc społeczna dla seniora.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji, Udzielane świadczenia mają charakter obowiązkowy, jak i dowolny. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza, (art.8 p.1 ustawy o pomocy społecznej):

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 z?;
 •  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 z?;

Przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej np. ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej, lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie lub zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Aby otrzymać pomoc finansową z pomocy społecznej trzeba zwrócić się do Ośrodka Pomocy Rodzinie, lub Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem, w którym należy krótko opisać trudną sytuację. Następnie, w ciągu 14 dni roboczych, w miejscu zamieszkania, zostanie przeprowadzony, przez pracownika socjalnego, wywiad środowiskowy, który będzie podstawą do przyznania bądź odmowy świadczenia. Celem tej czynności, jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, czy zdrowotnej.

Głównym problemem, z którym borykają się osoby starsze są wysokie wydatki związane z zakupem leków i leczeniem. To, właśnie na ten cel przyznawanych jest najwięcej zasiłków osobom starszym.

Kolejną trudnością są koszty związane z utrzymaniem mieszkania. Szczególny problem, w tej kwestii maja samotni seniorzy, w związku z czym nierzadko zwracają się do pomocy społecznej z prośbą o pomoc na opłatę prądu, czy gazu. Seniorzy mieszkający w starych kamienicach ogrzewanych piecami kaflowymi, ( na paliwo stałe, np węgiel), mogą prosić o pomoc na zakup opału.

Często jest tak, ?e po opłaceniu wszystkich rachunków, niewiele zostaje na zakup artykułów spożywczych, co niejednokrotnie powoduje, że seniorzy nie odżywiają się właściwie. Osoby starsze mogą, również ubiegać się o bony obiadowe do wykorzystania w barach mlecznych oraz o pomoc finansową na zakup żywności.

Seniorzy, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności mogą zwrócić się do Sekcji ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie o dofinansowanie między innymi do:

 • Likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, czyli zakup sprzętu, lub wykonanie usług, które umożliwią, albo w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontaktów z otoczeniem i jeśeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
 • Likwidacji barier architektonicznych, czyli zakup sprzętu, lub wykonanie robót, które umożliwią, albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności bądź kontaktów z otoczeniem. Nie jest, to remont – ostateczny zakres prac i zakupów określa protokół sporządzony podczas wizji lokalnej.
 • Pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, czyli zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi, przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Bardzo ważne!!! Dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (PFRON) ,i nie ma nic wspólnego z pobytem w sanatorium, które jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, (NFZ), dlatego w żadnym razie nie może być dofinansowane ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania do turnusu ma charakter zróżnicowany, co oznacza, że nie jest  jednakowa dla wszystkich wnioskodawców. Uzależniona, jest od stopnia niepełnosprawności, (grupy inwalidzkiej) oraz od dochodu.

Ośrodek Pomocy Rodzinie, czy Ośrodek Pomocy Społecznej, jest jednostką organizacyjną realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Celem podejmowanych działań, jest umożliwienie mieszkańcom danego miasta przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, zatem każdy senior ma prawo zwrócić się o pomoc, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

All Rights Reserved. Copyright Pomagamy Sp. Z o.o. ©2011-2019

Projekt i wykonanie: Webpack.pl