Jak pisać testament?

Jak pisać testament?

Całe nasze życie ciężko pracujemy, staramy się żyć na dobrym poziomie, kupując pożyteczne rzeczy, takie które mają nam ułatwić codzienne funkcjonowanie, podnieść standard życia, czy zaoszczędzić czas. Coraz, to nowsze samochody, coraz większe mieszkania i inne dobra materialne mają dla nas dużą wartość. Mogą być zdobyte ciężką pracą, lub mieć, również dużą wartość sentymentalną, (na przykład odziedziczone po bliskich, ważnych w naszym życiu osobach). Czy, chcemy, aby wszystko, na co pracowaliśmy całe życie, to na czym nam zależało, i co ma dla nas szczególną wartość wpadło w niepowołane ręce?

Testament to forma wyrażenia własnej woli odnośnie praw spadkobierców do naszego majątku. Jest szczególnie ważny jeśli sądzimy, że część naszych dóbr chcemy przekazać osobie spoza najbliższego grona, osobie, (osobom), która ustawowo mieniałaby prawa do dziedziczenia po nas.

Zasady dziedziczenia ustawowego ujęte są szczegółowo w kodeksie cywilnym. Proporcje dziedziczenia wskazują artykuły 931 – 940. Art. 931. Paragraf pierwszy mówi, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.”

Aby testament był poprawnie napisany należy sformułować go zgodnie z zasadami obowiązującego prawa. Najprostszą formą testamentu jest ten własnoręcznie napisany, lub  potwierdzony notarialnie. Przepisy mówią wyraźnie:

  • Art. 941  „Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament”.
  • Art. 950. „Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego”.
  • Art. 951. § 1. „Spadkodawca może sporządzi? testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta, (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy, lub kierownika urzędu stanu cywilnego.”

Kodeks cywilny jest napisany prosto i zrozumiale, właściwe napisanie testamentu na podstawie przepisów prawa nie jest trudne. Własnoręcznie napisana ostatnia wola, jest najprostszą formą sporządzania spadku. Podstawowe i najważniejsze zasady to:

  • Należy dokument zatytułować słowem „testament”,
  • Testament napisany powinien być w całości własnoręcznie,
  • Forma dokumentu powinna być nienaganna, schludna, w dokumencie nie powinno być błędów,
  • Dokument powinien być zabezpieczony – pozostawiony w takim miejscu, aby na wypadek naszego śmierci spadkodawcy trafił w odpowiednie miejsce, (do spadkobierców czy sądu), by wola zmarłego została wykonana – według artykułu 646 – każda osoba, u której znajduje się testament i która dowie się o śmierci jego autora, zobowiązana jest do dostarczenia testamentu do sądu spadku, czyli sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy”.
  • Treść dokumentu powinna być jednoznaczna, nie budząca podejrzeń,
  • Podpis czytelny, własnoręczny, znajdować się powinien pod treścią sporządzanego dokumentu,
  • Data sporządzenia dokumentu umieszczona powinna być, przy podpisie.

Wybierając formę testamentu notarialnego narażamy się na koszty, jednak mamy pewność, że wszystkie wymogi formalne zostaną zachowane. Notariusz staje się, również świadkiem, który w razie sporu spadkobierców, (zdarzają się sytuacje, w których spadkobiercy podważają ostatnią wolę osoby zmarłej), staje się istotnym świadkiem.

Kodeks cywilny można znaleźć w Internecie , na przykład na rządowych, (najpewniejszych i najbardziej aktualnych), stronach:
Internetowy System Aktów Prawnych. Jeśli nie mamy pewności, czy testament jest sporządzony odpowiednio, możemy znaleźć w okolicy darmowe porady prawne. Często kancelarie adwokackie, lub radców prawnych wyznaczają nieodpłatne dni dla beneficjentów. Do chorego można, również wezwać testatora, (osobę sporządzającą testament).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *